Normes

1. IntroduccióEducació visual i plàstica és una assignatura de l'ESO de dues hores setmanals. Els continguts són els que indica el Departament d'Ensenyament per a l'ESO.
A Educació visual i plàstica adquiriràs un conjunt de recursos, coneixements i capacitats que podràs aplicar a altres assignatures i que més endavant et seran indispensables per desenvolupar professions relacionades amb la cultura audiovisual, amb l'art, el disseny i la tecnologia.


Cultura audiovisual. Autora: Marianna Pappaterra

2. Normes

 • És imprescindible assistir a classe amb el llibre i amb el material.
 • A classe no es pot parlar, si voleu fer una intervenció, alceu la ma i espereu us donin la paraula.

 • Els alumnes seuran al lloc se'ls indiqui. Ningú es pot aixecar del seu lloc sense permís.
 • La professora indicarà quan s'ha acabat la classe, aleshores els alumnes recolliran en silenci tenint cura de les instal·lacions i del material de la classe.
 • No ens aixecarem del nostre lloc fins que soni el timbre o ho indiqui la professora.
 • Si és necessari, s'indicarà a un alumne o grup d'alumnes que recullin o netegin els espais que s'hagin embrutat. Si algú troba la seva taula guixada o bruta ha d'avisar a la professora. Cada alumne es fa càrrec de la seva taula i responsable del mobiliari de la classe.
 • Els alumnes que tinguin classe a darrera hora del matí o de la tarda, abans de sortir, posaran la cadira sobre la taula.
 • Les classes d'Educació visual i plàstica es regeixen per les mateixes normes de convivència que les altres matèries:
 • Teniu 5 minuts per desplaçar-vos fins l'aula. Passats els cinc minuts es comptarà com a retard. S'entrarà a l'aula amb calma i ens dirigirem directament al nostre lloc.
 • Sobre la taula heu de tenir només el material que s'estigui utilitzant.
 • Està completament prohibit: menjar, beure, mastegar xiclet, portar auriculars (posats o penjant), manipular el mòbil (que, per descomptat cal dur apagat o silenciat).
 • El mal comportament implicarà una amonestació oral.


3. Treballs • La professora revisarà les activitats del llibre un dia assenyalat. Si es lliuren amb retard, ha de ser degut a una falta o motiu justificat.
 • Si heu faltat a classe, la professora us dirà què heu de fer per recuperar les activitats del llibre i us indicarà un nou termini de revisió.
 •  Si no es fan les activitats en la data indicada per la professoratindreu un termini màxim d’una setmana per fer-les amb una màxima de 5.
 •   En les activitats no es pot utilitzar corrector de cap tipus.
Recuperació de les activitats suspeses. Quan en una activitat un alumne obtingui una nota inferior a 5, podrà repetir-la per recuperar la nota. Caldrà tornar-la a fer i lliurar-la dins un termini pactat amb la professora, la nota màxima serà un 7.


4. SortidesS'intentarà organitzar una sortida des de l'assignatura durant el curs.


5. Llibre de text-quadern de treball

1r d’ESO: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Sèrie Mosaic A, editorial McGraw Hill
3r d’ESO: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Sèrie Mosaic B, editorial McGraw Hill
4t d’ESO: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Sèrie Mosaic C, editorial McGraw Hill


6. AvaluacióL’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual a secundària no té gaire a veure amb l’assignatura de plàstica a primària. A secundària s’hi treballen continguts rellevants i complexes per ells mateixos i importants per a la resta d’assignatures. Hauràs de destinar un temps per fer treballs per practicar i preparar els exàmens, també a casa. En cas que l’assignatura et quedi suspesa té exactament la mateixa consideració que la resta d’assignatures pel que fa a la recuperació i  promoció de curs.
Les activitats avaluades es puntuaran de l'1 al 10. El percentatge que s'aplicarà per obtenir la nota de l'avaluació serà de:


Exàmens
Treballs, deures i actitud
Si l'assignatura es suspèn, caldrà fer un examen global de recuperació a la convocatòria del més de juny. La nota final de curs és la mitjana de les tres avaluacions amb una nota de 5 o superior.   
En el cas que la matèria quedés pendent, es faria un examen de recuperació i un dossier. L'examen puntuarà un 70% i el dossier de treball puntuarà un 30% de la nota final.  
En cas que, malgrat tot, la matèria quedés suspesa pel curs següent, l'alumne s'haurà de presentar a les convocatòries programades per tal de recuperar-la.